آیا امکان استفاده از اهرم (leverage) وجود دارد؟

خیر. در حال حاضر امکان استفاده از اهرم وجود ندارد.