آیا بازار دوطرفه است یا یک طرفه؟

در این پلتفرم بازار به صورت یک طرفه است.