آیا با واریز وجه هم کارمزد کسر می شود؟

خیر. هنگام واریز وجه هیچگونه کارمزدی  کسر نمی شود.