آیا برای برداشت از حساب کارمزد کسر می شود؟

بله. برای برداشت های ریالی مبلغ ثابت ۳هزار تومان و برای برداشت رمزارز با توجه مطابق جدول  در این لینک، کارمزد کسر خواهد شد.