آیا معاملات وبمانی و پرفکت مانی هم پشتیبانی می شود؟

خیر. در حال حاضر پلتفرم از معاملات وبمانی و پرفکت مانی پشتیبانی نمی کند.