اگر شماره موبایل ثبت نامی به نام اشخاص نزدیک مثل پدر/مادر/همسر/… باشد، تایید می شود؟

خیر. به دلیل جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و متضرر شدن کاربران، شماره موبایل ثبت شده در سیستم می بایست فقط و فقط به نام شخص ثبت نام کننده باشد و امکان استفاده از شماره موبایل اشخاص دیگر (حتی افراد خانواده) وجود ندارد.