درخواست برداشت وجه ثبت کرده ام و بیشتر از ۲۴ ساعت گذشته هنوز پرداخت نشده است. دلیل آن چیست؟

باید توجه داشته باشید که پس از تایید درخواست برداشت شما، حواله پایا به حساب شما ارسال می شود و انجام حواله طبق قوانین بانکی کشور در روزهای تعطیل صورت نمی پذیرد.