درصورتی که سفارش را لغو کنم آیا باز هم کارمزد کسر می شود؟

خیر. کارمزد معاملات فقط در صورت انجام معامله کسر خواهد شد و در صورت لغو سفارش هیچ کارمزدی کسر نخواهد شد.