درصورت واریز ریالی با کارت بانکی دیگران چه اتفاقی پیش می آید؟

در صورت واریز با کارت دیگران، منجر به بلوکه شدن مبلغ واریزی خواهد شد.