درچه صورت معامله انجام می شود؟

کاربران سفارش های خرید و فروش خود را در قیمت موردنظر خود ثبت می کنند و در صورتی که سفارش خرید و سفارش فروش بر روی یک قیمت ثبت شده باشند، معامله در آن قیمت انجام خواهد شد.