سفارشات باز به چه معناست؟

درصورتی که شما سفارش خرید یا فروشی ثبت کنید و در آن قیمت سفارش  فروش/خریدی وجود نداشته باشد که با سفارش شما منطبق شود، سفارش شما به صورت باز در لیست سفارشات باقی می ماند تا هنگامی که یک سفارش از لحاظ قیمتی با سفارش شما منطبق باشد و معامله صورت گیرد.