سفارش فوری با خطا مواجه می شود. دلیل آن چیست؟

به منظور جلوگیری از سوءاستفاده، در صورتی که حجم سفارش شما از حجم توکن موجود در لیست سفارشات بیشتر باشد، سفارش فوری انجام نخواهد شد. به همین علت برای ارسال سفارش فوری حجم سفارش می بایست کمتر یا مساوی سفارش های موجود در لیست سفارشات باشد.