عناوین تغییرات، بیشترین، کمترین و حجم در صفحه اول چیست؟

تغییرات به معنی تغییر قیمت رمزارز نسبت به قیمت آن در روز قبل  است. همچنین موارد دیگر به ترتیب به بیشترین قیمت معامله شده در ۲۴ ساعت گذشته، کمترین قیمت معامله شده در ۲۴ ساعت گذشته و حجم معاملات در ۲۴ ساعت گذشته اشاره می کنند.