قسمت واریز و برداشت برای تومان غیرفعال است. چرا؟

درصورتی که هیچ حساب بانکی  در سیستم ثبت نکرده باشید این قسمت ها برای شما غیرفعال خواهد بود. برای این منظور وارد قسمت تنظیمات و سپس حساب های بانکی شوید. پس از افزودن حساب بانکی خود می توانید  با آن کارت بانکی واریز یا برداشت انجام دهید. همچنین در صورت عدم احراز هویت نیز این قسمت برای شما غیر فعال خواهد بود.