موجودی رزرو شده به چه معناست؟

در صورتی که شما سفارش باز داشته باشید یا درخواست برداشت دهید، مبلغ سفارش یا درخواست برداشت از موجودی های شما به صورت رزرو شده نمایش داده می شود.