موجودی کیف پول بر چه اساسی محاسبه می شود؟

موجودی کیف پول براساس مجموع قیمت لحظه ای رمزارزها و موجودی ریالی شماست. همچنین ارزش هر رمزارز براساس آخرین معامله صورت گرفته در آن رمزارز محاسبه می شود.