پلتفرم جدید معاملات چیست؟

پلتفرم جدید بازاری برای معامله کاربران با یکدیگر است. در این پلتفرم کاربران میتوانند سفارش های خرید و فروش خود را در قیمت موردنظر در سیستم ثبت کنند و در صورت تطبیق دو سفارش خرید و فروش، معامله انجام می شود.