چرا در برخی موارد قیمت ها با قیمت در صرافی های جهانی متفاوت است؟

باید توجه داشته باشید که قیمت ها فقط و فقط براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. البته کاربران نیز تلاش می کنند که با بررسی قیمت های جهانی و قیمت ارز در داخل کشور، تخمین درستی از قیمت موردنظر خود برای ثبت سفارش داشته باشند.