چرا کارمزد سفارش ساز و سفارش گیر متفاوت است؟

ارسال سفارش توسط کاربران به صورت سفارش ساز باعث ایجاد رقابت قیمتی در بازار می شود و کشف قیمت به شکل عادلانه تری اتفاق می افتد. همچنین شکاف قیمتی نیز کاهش می یابد. (شکاف قیمتی در حقیقت اختلاف بین قیمت بهترین سفارش خرید و فروش است. )